Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

SLD chce studium w Zielonej Górze

dodano 2017-05-11 14:59 w kategorii: Ludzie

11 maja br Radny w RM Zielona Góra Tomasz Nesterowicz złożył projekt uchwały ws. przystąpienia do sporządzenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra". Na konferencji Tomasz Nesterowicz wspólnie z byłymi radnymi Edwardem Markiewiczem i Radosławem Brodzikiem poinformowali o konieczności sporządzenia takiego dokumentu w nowych granicach Zielonej Góry. Po zgodnym połączeniu samorządów po ponad 2 latach nadal nie mamy w Zielonej Górze tak ważnego dla wszystkich dokumentu.

Projekt uchwały o przystapieniu do studium.pdf

Ustawa o Planowaniu i zagospodarowaniu przesterzennym w rozdziale "Planowanie przestrzenne w gminie" mówi jednoznacznie:

Art. 9. 1. W celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zwanego dalej „studium”.
2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza studium zawierające część tekstową i graficzną, uwzględniając zasady określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa, ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego oraz strategii rozwoju gminy, o ile gmina dysponuje takim opracowaniem.
3. Studium sporządza się dla obszaru w granicach administracyjnych gminy.
3a. Zmiana studium dla części obszaru gminy wymaga dokonania, zarówno w części tekstowej jak i graficznej studium, zmian w odniesieniu do wszystkich treści, które w wyniku wprowadzonej zmiany przestają być aktualne, w szczególności zmian w zakresie określonym w art. 10 ust. 1.
4. Ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych.
5. Studium nie jest aktem prawa miejscowego.

Materiał z konferencji Radia Zielona Góra

Artykuł w gazecie Wyborczej

 Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.